Gabinet wsparcia słuchu

Surdopedagog
Magdalena Bednarska

Wsparcie osób wykluczonych społecznie - słabosłyszących i niesłyszących oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Gabinet surdopedagogiczny

Jestem doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki, surdopedagogiem oraz tłumaczem i wykładowcą języka migowego. Dodatkowo ukończyłam studia na kierunku   praca socjalna, pedagogika oraz edukacja wczesnoszkolna. Opublikowałam kilkanaście artykułów naukowych i uczestniczyłam w konferencjach polskich oraz zagranicznych.   

Od lat wspieram środowiska osób słabosłyszących i niesłyszących oraz dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiadam wiedzę i wieloletnie doświadczenie w ramach przeprowadzonych badań naukowych oraz ze współpracy z ośrodkami naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz środowiskami osób z niepełnosprawnościami.

Moją misją jest wsparcie osób wykluczonych społecznie słabosłyszących
i niesłyszących oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Surdopedagogika

,,surdopedagogika to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem, wychowaniem i rehabilitacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niesłyszących i słabosłyszących” (Kupisiewicz M., 2014).

Wsparcie pedagogiczne

dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej

Wsparcie pedagogiczne

dorosłych osób niesłyszących i słabosłyszących

Realizuję pełną diagnozę surdopedagogiczną badanego pacjenta w oparciu o przeprowadzony wywiad oraz wyniki badania audiometrii totalnej. Moja diagnoza zawiera wskazania, opis oraz konkretne zalecenia dla dalszego rozwoju i rehabilitacji osoby słabosłyszącej i niesłyszącej. Posiadam doświadczenie jako nauczyciel-surdopedagog, wychowawca osób niesłyszących i słabosłyszących w każdym wieku oraz naukowiec. Moim celem jest stałe kontynuowanie tych działań i aby osoba, z którą pracuję była nie tylko zrehabilitowana, ale czuła się pełnosprawnym członkiem społeczeństwa.

Wsparcie osób słabosłyszących i niesłyszących

Prowadzę wychowanie słuchowe, zajęcia edukacyjne i działania naukowe, eksperckie. Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD), które są przedmiotem badań i działań specjalistów także wchodzą w zakres moich działań. Jestem naukowcem, publikowałam swoje badania, a w 2023 roku ukaże się moja monografia naukowa, której bazą jest obroniona przez mnie rozprawa doktorska.

Wychowanie słuchowe

Wychowanie słuchowe to świadomie, celowo i systematycznie podejmowane działania na rzecz osób mających uszkodzony słuch w każdym wieku tak, aby mogły reagować na dźwięki, rozpoznawać je, różnicować, lokalizować i wykorzystywać oraz przyswajać mowę werbalną i komunikować się z otoczeniem (por. Kupisiewicz M., 2014).

Prowadząc wychowanie słuchowe, wykorzystuję metody dostosowane do potrzeb pacjenta, po wcześniejszej diagnozie tak, aby osoba, z którą pracuję była nie tylko zrehabilitowana, ale czuła się pełnosprawnym członkiem społeczeństwa. To wszystko w uzgodnieniu z rodziną dziecka. W przypadku osób pełnoletnich wsłuchuję się w ich potrzeby i ustalam program działań adekwatnie do potrzeb i możliwości.

Gabinet wsparcia słuchu Rzeszów

Realizowane metody wychowania słuchowego

Gabinet wsparcia słuchu Rzeszów

Rehabilitacja składa się z następujących elementów:

Gabinet wsparcia słuchu Rzeszów

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W ramach działalności poza wychowaniem słuchowym prowadzę także zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności niesłyszących i słabosłyszących. Zajęcia edukacyjne mają na celu wyposażenie w wiedzę i umiejętności, ukształtowanie osobowości do uznanych w społeczeństwie wartości. Rezultatem ma być wszechstronnie rozwinięty człowiek pod względami: umysłowym, społeczno-moralnym, zawodowym, kulturalnym.

Zajęcia edukacyjne

METODY I FORMY PRACY

Prowadząc zajęcia edukacyjne dostosowuję metody i formy pracy oraz narzędzia do potrzeb dziecka, młodego człowieka uwzględniając jego możliwości, potrzeby, pragnienia, kierując się personalistyczną koncepcją wychowania, mówiącą o tym, że podstawową cechą życia człowieka jest nieustanny rozwój. W personalizmie, centrum staje się człowiek i jego otoczenie, przy czym to wychowanek jest pierwszy i działający w procesie wychowania, a wychowawca to kooperator, współpracownik w dziele (Nowak M., 2011).

Personalizm stał się w pedagogice kierunkiem, który stawia w centrum człowieka z jego różnorodnością, starający się zrozumieć, jak przebiega proces wychowania.

Jest koncepcją, która broni praw i godności człowieka, ale z drugiej strony, zwraca także uwagę wobec różnych twierdzeń pedagogicznych, wyzwala postawę czujności.

Gabinet wsparcia słuchu Rzeszów

Komunikacja totalna

Zajęcia edukacyjne kieruję do osób w obszarze edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz w klasach starszych. Wykorzystuję alternatywne i wspomagające metody komunikacji takie jak polski język migowy, system językowo – migowy, daktylografia, gesty naturalne, mimika i pantomimika, a także pismo, rysunek – ogółem totalna komunikacja.

Język Angielski

dla osób słabosłyszących i niesłyszących

Jako specjalista posiadam znajomość języka angielskiego na poziomie B2 potwierdzony zdanym międzynarodowym egzaminem TELC, więc mogę obsługiwać także osoby posługujące się językiem angielskim bądź chcące się go nauczyć. Badania naukowe pokazują, że osoby niesłyszące i słabosłyszące posiadają zdolność do przyswajania języka angielskiego przy stosowaniu odpowiednich metod nauczania.

Scroll to Top
Skip to content