Ekspert wsparcia słuchu

Magdalena Bednarska

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, surdopedagog, tłumacz i wykładowca  języka migowego. Dodatkowo absolwentka studiów na kierunku praca socjalna, pedagogika oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Autorka kilkunastu artykułów i uczestnik konferencji polskich i zagranicznych.

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół chrześcijańskiego wymiaru pedagogiki specjalnej – surdopedagogiki. Zaangażowana w różne działania na rzecz osób niesłyszących i słabosłyszących: udział w Eucharystiach tłumaczonych na język migowy, prowadzenie katechez, rekolekcji, realizację badań naukowych oraz tłumaczenia.

Podczas realizacji studiów doktoranckich realizowała granty uczelniane umożliwiające pozyskiwanie danych i wiedzy w obszarze wychowania religijnego w Polsce i zagranicą (Stypendium w ramach projektu „PROM” na University of Central Lancashire, Deaf Studies Department, Preston, Wielka Brytania). Rozprawa doktorska pt. ,,Podmiotowe i środowiskowe uwarunkowania religijności młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej” została wyróżniona przez Radę Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wciąż podejmuje działania praktyczne mające na celu kształcenie osób niesłyszących i słabosłyszących oraz propagowanie surdopedagogiki w środowisku lokalnym.

Wykształcenie

 • 2015-2021 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Stopień uzyskany na podstawie rozprawy:  ,,Podmiotowe i środowiskowe uwarunkowania religijności  młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej”. Promotor: dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL

 • 2013-2015 Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Kierunek: Surdopedagogika, studia podyplomowe kwalifikacyjne

 • 2011-2013 Uniwersytet Rzeszowski

Kierunek: Przygotowanie do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i dziecka sześcioletniego, studia podyplomowe kwalifikacyjne

 • 2009-2011 Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi

Kierunek: Pedagogika, spec. opieka i terapia psychopedagogiczna, tytuł magister

 • 2008-2009 Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi

Kierunek: Pedagogika, spec. resocjalizacja z profilaktyką społeczną, tytuł licencjat

 • 2006-2009 Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie Kierunek: Pracownik socjalny, tytuł zawodowy

JĘZYK MIGOWY

 • Tłumacz języka migowego, kwalifikacje w zakresie nauczania wydane przez Gest – Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego oraz firmę Migaj OK.
 • Wykładowca-Trener Języka Migowego, kwalifikacje w zakresie nauczania wydane przez Gest – Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego oraz firmę Migaj OK.

JĘZYK ANGIELSKI

 • Certyfikat TELC, poziom B2

Doświadczenie

Surdopedagog

 • 2022  do teraz –  Centrum Medyczne Medyk

Ośrodek Rehabilitacji Osób z Dysfunkcjami Słuchu i Mowy

Nauczyciel

 • 2021 – 2022 Nauczyciel wspomagający – Surdopedagog

Szkoła Podstawowa nr 28 w Rzeszowie – umowa o pracę.

Wykładowca

 • 2021 Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie, Uczelnia Nauk społecznych w Łodzi.

Przeprowadzenie zajęć dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Przedmiot: Komunikacja alternatywna i wspomagająca – 10 h;

Podstawy języka migowego – 20h.

Szkoleniowiec

 • 2018 / 2017 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Realizacja szkolenia dla studentów i doktorantów ,,Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – najważniejsze aspekty doktoranckie” Przeprowadzenie warsztatów z języka migowego dla słuchaczy studiów podyplomowych z Oligofrenopedagogiki.

Wykładowca

 • 2017-2019 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów z zakresu pedagogiki i pedagogiki specjalnej w formie stacjonarnej i e-learningowej:

 • Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – ćwiczenia 30h
 • Warsztat języka migowego-10h
 • Funkcjonowanie w środowisku pracy osób z niepełnosprawnością intelektualną – ćwiczenia 15h
 • Wspieranie pedagogiczne osób z autyzmem – ćwiczenia 15h
 • Metodyka wychowania przez pracę, uczestnictwo i przynależność – konwersatorium 12h
 • Pedagogika specjalna – ćwiczenia 12h

Doradca metodyczny

 • 2016/2017 Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa”

Współpraca z Fundacją PZG w Rzeszowie

 • 2013 – 2015 Pomoc w realizacji zadania publicznego ,,Aktywizacja Głuchych Seniorów”

Instruktor do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Realizowane działania:

 • Prowadzenie biura Fundacji
 • Pisanie projektów
 • Pomoc osobom niesłyszącym w załatwianiu spraw (tłumaczenie)
 • Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.
 • Tłumaczenie podczas zajęć na basenie w ramach zadania publicznego
 • Pomoc w prowadzeniu biura Fundacji
 • Organizowanie czasu wolnego podopiecznym
 • Pomoc osobom niesłyszącym w załatwianiu spraw (tłumaczenie)

INNE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 2022 Sędzia kompetentny Ośrodka Rozwoju Edukacji

Przeprowadzenie oceny poprawności twierdzeń i skal narzędzia TROS-KA i ich dostosowania do potrzeb uczniów niesłyszących i słabosłyszących w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

 • 2022 Udział w projekcie „KUL – uczelnia bez barier”

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie podnoszenia wśród pracowników naukowych i administracyjnych wiedzy i kompetencji dotyczących pracy ze studentami z niepełnosprawnościami: choroby przewlekłe.

 • 2022 Wywiad dla portalu ,,Rampa – pokonujemy bariery” na temat edukacji osób niesłyszących i słabosłyszących

„Wspieram edukację dzieci niesłyszących i słabosłyszących”

Link: https://rampa.net.pl/surdopedagog-magdalena-bednarska-wspieram-edukacje-dzieci-nieslyszacych-i-slaboslyszacych/

 • 2017-2019 Członek Rady Doktorantów KUL

Przedstawiciel Rady Wydziału Nauk Społecznych, Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania

 • 2017-2021 Sekretarz Fundacji Implikacje
 • 2017 Udział w Szkole Zimowej dla doktorantów „Lokata rozwoju”

Szkolenia z zakresu:

 • Konkursy NCN
 • Metody prezentacji wyników badań własnych
 • Uniwersalne projektowanie w edukacji
 • Doktorant w systemie zapewniania jakości kształcenia
 • Nauka a III sektor publiczny
 • Promocja badań naukowych w Internecie
 • Wzbudzanie zainteresowania mediów wynikami badań własnych
 • Promowanie w mediach pracy naukowej
 • Jak mówić aby nas rozumiano?
 • Podstawy autoprezentacji
 • Podstawy prawa autorskiego, Ustawa 2.0, Czy doktoranci potrzebują samorządu
 • 2018 Udział w programie „Akademia Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów”, realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2017 Udział w programie Ambasador KUL

Promowanie uczelni na zewnątrz podczas targów edukacyjnych i innych wydarzeń. Zaangażowanie w szereg działań na rzecz osób niesłyszących i słabosłyszących: udział w Eucharystiach tłumaczonych na język migowy, prowadzenie katechez, rekolekcji i realizacja badań naukowych

Wyróżnienia

2022
Wyróżnienie rozprawy doktorskiej ,,Podmiotowe i środowiskowe uwarunkowania religijności młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej” przez Radę Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Granty i stypendia

 • 2019 Stypendium w ramach projektu „PROM”

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014-2020 (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). Realizacja kwerendy bibliotecznej i pozyskanie materiałów do rozprawy doktorskiej na University of Central Lancashire, Deaf Studies Department, Preston, Wielka Brytania.

 • 2017-2018 Grant Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Przyznany w ramach podziału dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych pracowników naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich przeznaczony na zrealizowanie zadania badawczego pt.: Wychowanie religijne osób z wadą słuchu w nurcie nowej ewangelizacji – etap 3 (realizacja drugich badań pilotażowych; przygotowanie do badań właściwych, zakup sprzętu).

 • 2016-2017 Grant Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Przyznany w ramach podziału dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych pracowników naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich przeznaczony na zrealizowanie zadania badawczego pt.: Wychowanie religijne osób z wadą słuchu w nurcie nowej ewangelizacji – etap 2 (realizacja badań pilotażowych w specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych; udział w zagranicznej konferencji – Malta).

 • 2015-2016 Grant Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Przyznany w ramach podziału dotacji przeznaczonej na finansowanie działalności służącej rozwojowi młodych pracowników naukowych oraz uczestników studiów doktoranckich przeznaczony na zrealizowanie zadania badawczego pt.: Wychowanie religijne osób z wadą słuchu w nurcie nowej ewangelizacji (realizacja kwerendy bibliotecznej).

Spis publikacji

Artykuły w czasopismach z listy MNiSW:

 • 2019 Bednarska M., Praktyki religijne dorosłych osób niesłyszących i słabosłyszących. Raport z badań własnych. Zeszyty Formacji Katechetów, Wydawnictwo Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej.
 • 2018 Bednarska M., Religious Education and Catechesis in Polish Schools for Deaf and Hard of Hearing Youth. Pedagogika katolicka, Katedra Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
 • 2018 Bednarska M., Możliwości poznawcze młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej a rola Słowa Bożego w ich wychowaniu chrześcijańskim. Zeszyty Formacji Katechetów, Wydawnictwo Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej.
 • 2018 Bednarska M., Oblicza religijności pełnoletnich osób niesłyszących i słabosłyszących. Raport z badań własnych. Pedagogika katolicka, katedra Pedagogiki katolickiej Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
 • 2018 Bednarska M., Przygotowanie młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej do sakramentu bierzmowania – rola rodziny, szkoły i parafii. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Zeszyty Formacji Katechetów, Wydawnictwo Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej.
 • 2017 Bednarska M., Działalność duszpasterstwa osób niesłyszących w komunikowaniu Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Raport z badań własnych. Zeszyty Formacji Katechetów, Wydawnictwo Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej.
 • 2017 Bednarska M., Realizacja katechezy specjalnej wśród dorosłych osób z prelingwalnym uszkodzeniem słuchu z zastosowaniem wybranych metod komunikacji. Kwartalnik edukacyjny, Wydawnictwo PCEN Rzeszów.

Rozdziały w monografiach

 • 2019 Bednarska M., Społeczne i zawodowe życie osób z epilepsją. Doświadczenia własne, [w:] K.Barłóg (red.), Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z (nie) pełnosprawnością. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019
 • 2019 Bednarska M., Znaczenie przekazów medialnych w ewangelizacji osób niesłyszących i słabosłyszących, [w]: A. Surma, M. Śliwa (red.), Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych i mediów. Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2019. ISBN 978-83-65932-73-0
 • 2017 Bednarska M., Poznawcze możliwości osób z uszkodzonym słuchem, a ich uczestnictwo w życiu religijnym,[w]: K.Barłóg (red.), Wybrane konteksty i wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017. ISBN: 978-83-7996-482-6

Artykuły w czasopismach spoza lisy MNISW

 • 2018 Bednarska M., Ogólnopolskie rekolekcje młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej w Przemyślu. ,,Niedziela przemyska”, Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie, s.34/VIII
 • 2018 Bednarska M., Międzynarodowy Dzień Głuchych. Dzieci króla ciszy. ,,La Salette. Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej”, Wydawca: Redakcja La Salette Posłaniec MB Saletyńskiej (Księża Misjonarze Saletyni), s. 5-7
 • 2017 Bednarska M., Rekolekcje dla niesłyszących i słabosłyszących w Henrykowie. ,,Świat Ciszy”, Wydawnictwo: Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, Warszawa, s. 11-12
 • 2016 Bednarska M., Światowe Dni Młodzieży Głuchej 2016. ,,Świat Ciszy”, Wydawnictwo: Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, Warszawa, s. 12-14
 • 2015 Bednarska M., Wiara osób z wadą słuchu. ,,Świat Ciszy”, Wydawnictwo: Polski Związek Głuchych Zarząd Główny, Warszawa, s.21

Sprawozdania

 • 2018 Bednarska M., Międzynarodowa Konferencja poświęcona 200-leciu Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie ,,Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości”, Warszawa, 22-23 września 2017. ,,Roczniki Pedagogiczne”, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin
 • 2016 Bednarska M., Konferencja Naukowa ,,Fonem – Sylaba – Logos – Paideia. Język w wychowaniu i pedagogice”. Lublin, 12 – 13 maja 2016. ,,Roczniki pedagogiczne”, Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych, Lublin
 • 2016 Bednarska M., Projekt ,,Multilingual”. Wizyta studentów z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w Instytucie Pedagogiki KUL Lublin, 15-16 marca 2016. ,,Roczniki pedagogiczne”, Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Społecznych, Lublin

Konferencje

Czynny udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych:

 • 2016 Ogólnopolska konferencja ,,Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej” na temat: Aktualne konteksty aktywności i uczestnictwa osób z niepełnosprawnością. Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, 26- 27.10.2016r. Referat: Uczestnictwo osób z uszkodzonym słuchem w życiu religijnym, a możliwości poznawcze tej grupy osób z niepełnosprawnością.
 • 2015 Ogólnopolska konferencja ,,Nauczanie i uczenie się Polskiego Języka Migowego jako języka obcego”. Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa, 24.10.2015r. Referat: Kompetencje nauczycieli języka migowego – stan obecny i perspektywy rozwoju. Doświadczenia własne.
 • 2018 II Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa – Analiza polskiego społeczeństwa. Lublin, 24 listopada 2018 r., referat: Rola nowych mediów w ewangelizacji osób niesłyszących i słabosłyszących.
 • 2018 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja-Społeczeństwo”: Edukacja i pedagogika w gąszczu pluralizmu religijności i areligijności. Gdańsk, 19-20.11.2018. Referat: Edukacja religijna młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej i jej konsekwencje w ujęciu szans i zagrożeń.
 • 2018 Ogólnopolska Konferencja „Jak dziś można głosić Ewangelię niesłyszącym? – szanse, wyzwania i zagrożenia”, Tarnów 15.10.2018. Referat: Stan duchowy osób niesłyszących w kontekście badań pedagogicznych.
 • 2018 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wartości chrześcijańskie na współczesnych uniwersytetach. Młodzi naukowcy w roku Jubileuszu 100 – lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, 21 – 22 września 2018 r. Dom Pracy Twórczej KUL – Rajchertówka w Kazimierzu Dolnym. Referat: Rola rodziny jako pierwszego środowiska wychowawczego a efekty wychowania religijnego osób niesłyszących i słabosłyszących.
 • 2018 Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa ,,O tym się nie mówi 5 – Innowacje w edukacji oraz perspektywy rozwoju osób niesłyszących i słabosłyszących”. Lublin, 06.04 – 08.04.2018. Referat: Rozwój religijno-duchowy osób niesłyszących i słabosłyszących. Stan obecny i perspektywy z punktu widzenia szans i zagrożeń.
 • 2018 Ogólnopolska konferencja naukowa „Osobliwość i transcendens. Granice bytu i poznania”. Rzeszów, 11- 12.05.2018. Referat: Młodzież niesłysząca i słabosłysząca w relacji Ja-Bóg. Czy Bóg potrzebuje pośredników?
 • 2017 Ogólnopolska konferencja „Poczucie sensu i jakości życia młodzieży z (nie) pełnosprawnością”. Uniwersytet Rzeszowski, 20 grudnia 2017r. Referat: Społeczne, zawodowe życie osób z epilepsją.
 • 2017 Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa ,,O tym się nie mówi 4 – komunikacja osób niedosłyszących”. Lublin, 31.03 – 02.04.2017. Referat: Działalność duszpasterstwa osób niesłyszących w komunikowaniu Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Raport z badań własnych.

Konferencje międzynarodowe

Czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych:

 • 2018 Międzynarodowa konferencja naukowa ,,Sign 9”. Warszawa 22-25.08.2018. Poster: Katechizacja uczniów niesłyszących i słabosłyszących kształcących się w specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu a rozumienie przez nich treści o charakterze metaforycznym – badania pilotażowe (Catechization of Deaf and Hard of Hearing Pupils who Study in Special Educational Centers for Children and Youth with Hearing Impairment and Their Understanding of Metaphorical Content: a Pilot Study.
 • 2018 International Conference on Catholic Religious Education in Schools, Catholic Archbishop’s Seminary, Rabat, Malta, 07 -10.02. 2018. Referat: Religious Education and Catechesis in Polish Schools for Deaf and Hard of Hearing Youth.
 • 2016 Konferencja naukowa ,,Słowo, obraz, symbol, gest. Filologiczne i Pedagogiczne Aspekty Komunikowania”, Jarosław, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna, 10.10.2016r., Referat: Zastosowanie różnych metod komunikacji w realizacji katechezy specjalnej dla dorosłych osób z prelingwalnym uszkodzeniem słuchu.
Scroll to Top
Skip to content