Surdopedagog Gabinet Wsparcia Słuchu

Regulamin

Gabinet Wsparcia Słuchu

Zajęcia w gabinecie są realizowane na następujących zasadach:

1. Rehabilitacja słuchu odbywa się w oparciu o metody wychowania słuchowego i trwa 60 minut.

2. Metoda/metody wychowania słuchowego są ustalane w drodze wcześniejszej diagnozy i wywiadu, optymalne do potrzeb pacjenta. Prowadzący może modyfikować działania tak, aby pacjent uzyskał efektywną pomoc.

3. Prowadzenie wychowania słuchowego u dzieci i młodzieży jest poprzedzone diagnozą i wywiadem z rodzicami/opiekunami.

4. Zajęcia z zakresu wychowania słuchowego są prowadzone z zastosowaniem ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych i metod komunikacji optymalnych dla potrzeb pacjenta.

5. Zajęcia edukacyjne odbywają się w oparciu o metody, techniki i narzędzia pedagogiczne z zastosowaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji i trwają 60 minut.

6. Zajęcia edukacyjne odbywają się adekwatnie do potrzeb dzieci, młodzieży i obejmują przedmioty będące w programie nauczania na danym etapie edukacyjnym.

7. Prowadzący może odmówić współpracy, jeżeli rodzice/opiekunowie nie współpracują z nim słuchając jego uwag, wskazówek. Rehabilitacja słuchu i edukacja to procesy długotrwałe i zajęcia w gabinecie są częścią tego procesu.

8. Prowadzący może odmówić współpracy, jeżeli pacjent pełnoletni nie współpracuje słuchając uwag, wskazówek.

9. Konsultacje pedagogiczne/surdopedagogiczne mają formę ustną i/lub pisemną w zależności od potrzeb. Są odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem. Może być pobrana za nie zaliczka.

10. Opinie dodatkowe (poza ta wystawianą po spotkaniu diagnostycznym) są przygotowywane na prośbę rodzica/opiekuna, pacjenta pełnoletniego i są odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem. Może być pobrana za nie zaliczka.

11. Rehabilitacja słuchu jest regularna. Przerwy obejmują dni ustawowo wolne od pracy oraz te, ustalone wcześniej z prowadzącym.

12. Odpłatność za usługi (zajęcia, warsztaty i inne) jest zgodna z aktualnym cennikiem i uiszczana przed lub po każdych zajęciach, chyba że strony ustalą inaczej.

13. Prowadzący chce wzajemnego szacunku w podjętej współpracy, co przejawia się także w odwoływaniu spotkań. Zajęcia z zakresu rehabilitacji słuchu/edukacyjne/z języka angielskiego odwołane później niż na 24h przed wyznaczonym terminem są odpłatne w wysokości 50% ceny za godzinę, a odwołane w tym samym dniu – w całości. Zajęcia należy odwołać drogą SMS lub telefonicznie. Odwołania na adres e-mail nie będą brane pod uwagę.

14. W przypadku odpłatności za zajęcia z góry, za określoną ilość godzin, rodzice/opiekunowie, pacjenci pełnoletni są zobowiązani do zgłoszenia nieobecności na 24h przed zajęciami. Odwołania zgłoszone po tym terminie są odpłatne w całości i nie będą odpracowywane w innym terminie.

15. Częste odwoływanie zajęć może skutkować zerwaniem współpracy przez prowadzącego.

Podjęcie współpracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu współpracy.

Scroll to Top
Skip to content